متن ترانه و ترجمه آهنگ Take My Heart

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Take My Heart

متن ترانه و ترجمه آهنگ Take My Heart نهمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

Fallen so far

خیلی وقته سقوط کردم

Said you’d watch over my heart

گفتی از قلبم محافظت میکنی

Your love was so real

عشقت خیلی واقعی بود

Too late to forget how you made me feel

خیلی دیر شده که فراموش کنی چه حسی بهم دادی

 

[Pre-Chorus]

Tell me what I was supposed to believe

بگو چی رو باید باور میکردم

Held me so close I could hardly breathe

(انقدر) نزدیک نگهم داشتی (بغلم کردی) ، که به سختی میتونستم نفس بکشم

And now I can’t find how to let you go

و حالا نمیتونم بفهمم چطور بذارم بری (رهات کنم)

You were mine but you’ve gone so cold

تو مال من بودی اما به سردی رفتی

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Take My Heart
برچسب ها : خیلی ,heart

متن ترانه و ترجمه آهنگ Words

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Words

متن ترانه و ترجمه آهنگ Words یازدهمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

Waiting on you

دارم بهت اهمیت میدم

Trying to keep your head strong

تلاش میکنم قوی نگهت دارم

With nothing to lose

بدون هیچ انتظاری(بدون چیزی واسه از دست دادن)

You raise your voice with something to prove

تو صدات رو بالا میبری تا چیزی رو ثابت کنی

And all the things you say to me

و تمام چیزایی رو که بهم میگی رو

I can’t forget them

نمیتونم فراموشش کنم

You don’t leave

تو نمیری

But you tell me with your eyes what you need

اما با چشمات بهم میگی چی میخوای

Oh, please

خواهش میکنم

?Do you think that I don’t know what it means

فکر میکنی نمیدونم معنی این کارها چیه؟

 

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Words
برچسب ها : with ,your

متن ترانه و ترجمه آهنگ Unbroken

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Unbroken

متن ترانه و ترجمه آهنگ Unbroken سیزدهمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

Could you keep your head up

میتونی سرت رو بالا بگیری (قوی باشی)

?When you're losing ground

وقتی که همه چی رو از دست دادی؟

?Could you keep your head up

میتونی سرت رو بالا بگیری (قوی باشی)؟

Ooh ooh ooh

***

Everything you once loved

هرچیزی که فقط یکبار عاشقش شدی

Like your own blood

مثل خون خودت میمونه

Comes crumbling down

تجزیه میشه

?Could you keep your head up

میتونی سرت رو بالا بگیری (قوی باشی)؟

Ooh ooh ooh

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Unbroken
برچسب ها : your ,بگیری ,باشی ,میتونی ,head ,keep ,بالا بگیری ,your head ,keep your

متن ترانه و ترجمه آهنگ Save Yourself

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Save Yourself

متن ترانه و ترجمه آهنگ Save Yourself دوازدهمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

Love shouldn’t cost a thing

عشق نباید قیمتی داشته باشه

Tell me why

بگو چرا

I’m paying for everything

(این) منم که دارم واسه هرچیزی بهایی پرداخت میکنم

Pretending it’s fine

و تظاهر میکنم که همه چی خوبه

 

[Pre-Chorus]

Heaven knows, heaven knows

خدا (بهشت) میدونه ، خدا میدونه

We’re forever changing

ما واسه همیشه داریم تغییر می کنیم

Heaven knows, heaven knows

(فقط)خدا میدونه ، خدا میدونه

There’s no way to save us

راهی نیست که نجاتمون بده

 

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Save Yourself
برچسب ها : میدونه ,knows ,heaven ,heaven knows ,knows heaven ,knows heaven knows ,heaven knows heaven

متن ترانه و ترجمه آهنگ Lifted

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Lifted

متن ترانه و ترجمه آهنگ Lifted هشتمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


(Intro])X2]

Keep my eyes from closing

نذار چشم هام بسته بشه

 

[Verse 1]

Bound to this lonely road

(در) اسیری این مسیر تنهایی

You gave me hope, Gave me hope

تو به من امید دادی ، به من امید دادی

Woke my drifting soul

روح بی اراده ام رو بیدار کردی

And led me home,led me home

و منو به خونه هدایت کردی ، به خونه هدایت کردی

 

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Lifted
برچسب ها : کردی ,هدایت کردی ,خونه هدایت ,امید دادی

متن ترانه و ترجمه آهنگ Lost It All

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Lost It All

متن ترانه و ترجمه آهنگ Lost It All ششمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

Give a little time to me

مقداری بهم زمان بده

Give a little trust and you’d see

مقداری اعتماد کن و ببین

Give a little piece of mind

مقداری راحتی خیال بده

You never know what you might find

تو هرگر نمیدونی که چی رو باید پیدا کنی

 

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Lost It All
برچسب ها : مقداری ,little ,give

متن ترانه و ترجمه آهنگ Start Again

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Start Again

متن ترانه و ترجمه آهنگ Start Again هجدهمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

Tidal wave, tidal wave

موج خروشان ، موج خروشان

Take it all, take it all

همه چیزم را بگیر ، همه چیزم را بگیر

And I don’t care anymore

دگر برایم اهمیت ندارد

You can lie, all you like

میتوانی دروغ بگویی ، هر آنچه که میپنداری

All it’s done is make me fight

هر آنچه که تمام شده مرا به جنگیدن وا میدارد

And shake the truth inside my soul

و حقیقت را درون روح من زنده می کند (تکان میدهد)

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Start Again
برچسب ها : tidal wave

متن ترانه و ترجمه آهنگ Winter

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Winter

متن ترانه و ترجمه آهنگ Winter شانزدهمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R

[Verse 1]

It’s so cold, baby it’s dark outside

خیلی سرده ، عزیزم اون بیرون تاریکه

Winter comes creeping in through the night

زمستون اومده تو سرتاسر شب نفوذ کرده

And it’s hard when I just want to hold you tight

و (خیلی) سخته که وقتی میخوام محکم بغلت کنم

Breaks my heart but nothing can break this ice

قلبم رو میشکونی ولی هیچ چیزی نمیتونه این یخ رو بشکونه

Hold on, hold on, Baby just be strong

صبر کن ، صبر کن ، عزیزم فقط قوی باش

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Winter
برچسب ها : hold ,it’s

متن ترانه و ترجمه آهنگ Give Up

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Give Up

متن ترانه و ترجمه آهنگ Give Up هفدهمین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

I find myself in these four walls

من خودم رو بین این چهار دیوار پیدا کردم

Wishing for somewhere else

در حال آرزو کردن برای بودن در جای دیگه

I’ve lost myself like this before

قبلا مثل این خودم رو گم کرده بودم

Calling out for your help

دارم واسه کمک تو فریاد میزنم

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Give Up
برچسب ها :

متن ترانه و ترجمه آهنگ Growing Pains

:: متن ترانه و ترجمه آهنگ Growing Pains

متن ترانه و ترجمه آهنگ Growing Pains اولین قطعه از آلبوم Beautiful Lies
(برای احترام به زحمت مترجم نام او در صورت نشر در جایی دیگر ذکر شود.)


مترجم :  Sami_R


[Verse 1]

Trying to change your mind is like the weather

تغییر دادن ذهن تو مثل آب و هوا میمونه

And you don’t make my heart beat like you used to

و دیگه مثل قبل باعث ضربان قلبم نمیشه

I’ve been waiting for a sign

من منتظر یک نشونه بودم

You’ve been saving all your lines

تو به فکر خودت بودی

We could save each other for the better

ما میتونیم واسه بهتر شدن، همدیگه رو نجات بدیم

And when you say my name I’ll be a memory

و وقتی تو اسمم رو میگی من خاطره بشم

This is more than we had planned

این بیشتر از اون نقشه هایی هست که باهم کشیدیم

Choice is taken from our hands

انتخاب از دست ما خارجه

Finally there’s space to stand alone

در نهایت جایی هست (یک روزی میاد) که بشه تنهایی رو پای خودمون وایستیم

 

ادامه مطلب
منبع : Birdyمتن ترانه و ترجمه آهنگ Growing Pains
برچسب ها :